Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľkou služieb je: Daniela Petrovská, Sofistika s.r.o.

IČO: 52757161
DIČ: 2121147314

so sídlom: Matuškova 18, 04011 Košice,

zapísanej v Obchodnom registeri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47898/V

email: daniela@danielapetrovska.com, tel.č.: 0911 246 412 (ďalej len poskytovateľka).

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese: danielapetrovska.com.
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 4. Poskytovateľka nie je platcom DPH.
 5. Všetky platby sú prijímané v eurách (EUR).
 6. Odoslaním objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je klient dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť prostredníctvom internetového formulára. VOP sú súčasťou uzavretia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľky dodať klientovi služby alebo poskytnúť online produkt a záväzok klienta uhradiť požadovaný produkt alebo službu.
 2. Online produkty – videokurz, e-book
 3. Ebookom sa rozumie digitálna kniha, ktorá nie je tlačená a odkaz na stiahnutie zašle poskytovateľka prostredníctvom e-mailu. Je poskytovaná v pdf.
 4. Online kurzom sa rozumie školenie, ktoré nevyžaduje fyzickú prítomnosť na istom mieste, alebo prebieha cez internet.
 5. Online kurzy je možné objednať na webovej stránke poskytovateľky danielapetrovska.com.
 6. Kúpna zmluva je medzi poskytovateľkou a klientom uzavretá potvrdením objednávky zo strany poskytovateľky. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť uhradením platby na účet poskytovateľky.
 7. Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú poskytovateľka zašle v elektronickej podobe klientovi.
 8. Kúpnu cenu je možné uhradiť na účet poskytovateľky bankovým prevodom.
 9. Odkaz na stiahnutie e-booku a prístupové údaje k online kurzu obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovom formulári, a to najneskôr do 3 pracovných dní od uhradenia ceny online kurzu alebo ebooku.
 10. Poskytovateľka nenesie zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v online kurze. Tie sú závislé na práci klienta.
 11. Poskytovateľka si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

III. Duševné vlastníctvo

 1. Online produkty a fotografie sú výsledkom duševnej činnosti poskytovateľky. Sú jej vlastníctvom a sú chránené autorským zákonom.
 2. Klient môže použiť obsah online kurzu iba na vlastné potreby. Nie je oprávnený šíriť ho ďalej a sprístupniť tretím osobám.

IV. Práva spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má tieto práva:
 2. Právo na informácie pred uzavretím zmluvy. Tieto informácie sú uvedené na webových stránkach poskytovateľky, a to v týchto VOP.
 3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, kde predmetom zmluvy bolo dodanie online produktu, pretože sa jedná o zmluvu o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s výslovným súhlasom spotrebiteľa.
 4. Právo na mimosúdne riešenie sporu – v prípade, že medzi poskytovateľkou a spotrebiteľom vznikne spor, ktorý sa nepodarí vzájomne vyriešiť, má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie sporu s poskytovateľkou s tým, že mimosúdne riešenie sporu prislúcha Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 6. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

V. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. V prípade, že je niektoré z ustanovení VOP neplatné, neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.
 8. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 30.6.2020.